Εργατικά – Νομικές Υπηρεσίες

Εργατικά

 
Υπολογισμός, τήρηση & μηχανοργάνωση μισθοδοσίας
 
Υπολογισμός εισφορών και πληρωτέων ποσών
 
Σύνταξη και υποβολή προσωρινών και οριστικών δηλώσεων ΦΜΥ
 
Αποστολή αναλυτικών περιοδικών δηλώσεων (ΑΠΔ)
 
Παρακολούθηση συλλογικών συμβάσεων
 
Παρακολούθηση επιδοτούμενων προγραμμάτων ΟΑΕΔ και κατάθεση δικαιολογητικών
 
Έκδοση μισθοδοτικών καταστάσεων & εκτύπωση αναλυτικών ατομικών αποδείξεων αποδοχών εργαζομένων
 
Διαχείριση προσλήψεων, αποχωρήσεων και διακοπών συνεργασίας (ΕΡΓΑΝΗ)
 
Πληρωμές ασφαλιστικών εισφορών όλων των ασφαλιστικών ταμείων, κύριων και επικουρικών

Νομικές υπηρεσίες

 
Παροχή νομικών συμβουλών και πλήρης νομική κάλυψη σε όλα τα λογιστικά θέματα
 
Επιμέλεια καταστατικών σύστασης λύσης και τροποποιήσεων όλων των εταιρικών τύπων.
 
Σύνταξη πρακτικών διοικητικού συμβουλίου και γενικών συνελεύσεων.
 
Δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων και υποβολή αυτών στην αρμόδια υπηρεσία