Νέες διευκρινίσεις για τον υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων

Δημοσιεύθηκε η απόφαση για τα pos
28 Απριλίου 2017

Με την Αριθ. 25599/1453/2-6-2017 εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας τροποποιείται η με αριθ. 61502/3399/30-12-2016 απόφαση με θέμα «Προσδιορισμός της βάσης υπολογισμού ασφαλιστικών εισφορών αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών από 1.1.2017».

Με την εγκύκλιο δίνονται διευκρινίσεις για τη βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών που υπάγονται στην απόφαση αριθ.61502/3399 και στο άρθρο 39 του Ν.4387/2016. Τα σημαντικότερα σημεία της εγκυκλίου είναι τα παρακάτω:

Για το έτος 2017, η βάση υπολογισμού των πάσης φύσεως ασφαλιστικών εισφορών των υπόχρεων καταβολής εισφορών που υπάγονται στην παρούσα απόφαση και στο άρθρο 39 του Ν.4387/2016, καθορίζεται με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη δραστηριότητα ή την ιδιότητα που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση. Ως καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα κατά τα ανωτέρω νοείται το ποσό, όπως αυτό διαμορφώνεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 20 έως 27 του Ν. 4172/2013 (διατάξεις που αφορούν κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα), όπως ισχύει κάθε φορά.

Γίνεται ειδική αναφορά στα εισοδήματα που αντιστοιχούν στις δραστηριότητες – ιδιότητεςπου περιγράφονται στο άρθρο 1 στοιχ.δ-η της ανωτέρω απόφασης, δηλαδή μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, μέλη ΔΣ Ανωνύμων με ποσοστό άνω του 3%, μέτοχοι των Ανωνύμων Εταιρειών μεταφορών με αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, εφόσον είναι κάτοχοι ονομαστικών μετοχών, διαχειριστές ΙΚΕ καθώς και ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης ΙΚΕ, το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα αντιστοιχεί στο ποσό που προκύπτει κατ’ εφαρμογή του άρθρου 36 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, που αφορούν εισοδήματα από μερίσματα.

Από 1.1.2018 και για κάθε επόμενο έτος, στη βάση υπολογισμού όπως περιγράφεται στην προαναφερόμενη παράγραφο, συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.

Ειδικά για το 2018, οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί του ποσού που αντιστοιχεί στο 85% της βάσης προσδιορισμού των εισφορών, όπως αυτή περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο.

Για τον καθορισμό της μηνιαίας βάσης υπολογισμού συνυπολογίζονται τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί με δελτίο επαγγελματικής δαπάνης.

Δείτε το πλήρες κείμενο της με Αριθ. 25599/1453/2-6-2017 εγκυκλίου του υπουργείου Εργασίας στην On-line τράπεζα.