Οικονομικές υπηρεσίες

Λογιστικές υπηρεσίες

 
Μηχανογραφική τήρηση λογιστικών βιβλίων όλων των κατηγοριών
 
Υπαγωγή και παρακολούθηση ρυθμίσεων (Εφορία και Ασφαλιστικά Ταμεία)
 
Ίδρυση / Διακοπή εργασιών
 
Σύνταξη ταμειακών ροών
 
Σύσταση ημεδαπών και αλλοδαπών εταιρειών
 
Προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 
Μετατροπές , συγχωνεύσεις, απορροφήσεις, εξαγορές εταιρειών
 
Άμεση υποστήριξη σε τακτικούς και έκτακτους ελέγχους
 
Κατάρτιση προϋπολογισμού και οικονομικών εκθέσεων
 
Έλεγχος σωστής τήρησης βιβλίου αποθήκης
 
Έλεγχος δαπανών και φορολογική τους στήριξη

Φοροτεχνικές υπηρεσίες

 
Φορολογικός σχεδιασμός και στρατηγική
 
Προετοιμασία για την αντιμετώπιση των φορολογικών ελέγχων
 
Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 
Εσωτερικός φορολογικός έλεγχος για διαπίστωση πιθανών προβλημάτων
 
Σύνταξη, υπογραφή και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων
 
Φοροτεχνική υποστήριξη εταιρειών
 
Παροχή φορολογικών συμβουλών σύμφωνα με τον τομέα και το αντικείμενο
 
Αξιοποίηση των φορολογικών ευεργετημάτων που παρέχουν οι νόμοι
 
Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Απορροφήσεις εταιρειών
 
Σύσταση ημεδαπών εταιρειών
 
Σύσταση και υποστήριξη αλλοδαπών εταιρειών

Ελεγκτικές υπηρεσίες

Η σωστή προετοιμασία για τον έλεγχο είναι καθοριστική για την επιβίωση μιας επιχείρησης. Αυτό το πετυχαίνουμε είτε με την διαδικασία προσωρινών ελέγχων, είτε μέσω της διαδικασίας προληπτικού αυτοελέγχου.

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές ώστε να εξασφαλίσουμε φορολογικό πιστοποιητικό όπου αυτό απαιτείτε. Στα πλαίσια αυτά διεξάγουμε όπου κριθεί απαραίτητο προληπτικό φορολογικό έλεγχο των επιχειρήσεων και κλείσιμο φορολογικών ελέγχων.

Η προστασία της επιχείρησης σας από τους κινδύνους είναι για εμάς σοβαρή υπόθεση, γι΄ αυτό εφαρμόζουμε στους πελάτες αξιόλογες και αποτελεσματικές ελεγκτικές μεθόδους.

 
Αξιολόγηση και αναπροσαρμογή του κόστους μισθοδοσίας
 
Έλεγχος κυκλωμάτων πελατών και πωλήσεων
 
Έλεγχος και αποτίμηση αποθεμάτων
 
Έλεγχος υποχρεώσεων και αγορών
 
Φορολογικός έλεγχος
 
Υπηρεσίες εσωτερικού ελέγχου διαχείρισης
 
Έλεγχος και συγχρονισμός με τα ΔΛΠ
 
Αξιολόγηση λογιστηρίου
 
Έλεγχοι βιβλίων και στοιχείων
 
Διοικητικός και λειτουργικός έλεγχος
 
Έλεγχος αξιολόγησης χρήσης στα πληροφοριακά προγράμματα