Υπηρεσίες προς Αλλοδαπές Εταιρίες

Βασικό στέλεχος στο γραφείο μας είναι άτομο με 15 χρόνια εμπειρία στη διαχείριση, λειτουργία, και διοίκηση αλλοδαπών εταιριών σε (Κύπρο, Ιταλία και Ολλανδία).

 
Καταστατικό σύστασης υποκαταστήματος αλλοδαπής εταιρίας
 
Ίδρυση μόνιμης εγκατάστασης στη ΔΟΥ
 
Φορολογικός εκπρόσωπος της εταιρίας στην Ελλάδα
 
Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρίας στην Ελλάδα, εφ’ όσον το επιθυμείτε
 
Δικτύωση με επιχειρήσεις ομοειδών δραστηριοτήτων
 
Συμμετοχή σε κοινά εταιρικά σχήματα για ανάληψη ιδιωτικών ή δημοσίων έργων
 
Πηγές χρηματοδότησης
 
Συνεργασία με γραφεία μελετητών ή τεχνικών συμβούλων

ΔΩΡΕΑΝ διάθεση γραφείου για την έδρα της εταιρίας σας

 
Κατάρτιση συμβάσεων εργολαβίας ή υπεργολαβίας
 
Σημαντική βοήθεια για τη διοίκηση της εταιρίας σας
 
Ενημέρωση για διαγωνισμούς ιδιωτικών ή δημοσίων έργων, προμήθειες προϊόντων, μελετών, τεχνικών συμβούλων
 
Πλήρης κάλυψη των αναγκών μισθοδοσίας
 
Βελτιστοποίηση φορολογικής επιβάρυνσης
 
Συνεργασία με ορκωτούς λογιστές, μηχανικούς, αρχιτέκτονες, τεχνικούς συμβούλους και οποιαδήποτε ειδικότητα χρειάζεται η εταιρία σας
 
Μηνιαία ενημέρωση για απαιτήσεις, υποχρεώσεις προς προμηθευτές και τρίτους, φόρους, ΙΚΑ (ασφαλιστικές εισφορές), προσωπικό
 
Άριστες ανθρώπινες και επαγγελματικές σχέσεις

Σημαντικό πλεονέκτημα του γραφείου είναι η ποιότητα των λογιστικών, φορολογικών, μισθολογικών, νομικών και άλλων υπηρεσιών από εμάς τους ιδίους και όχι ανάθεση των παραπάνω εργασιών σε τρίτους, εξωτερικούς συνεργάτες, ενέργεια η οποία εγκυμονεί κινδύνους για τον έλεγχο και την ακρίβεια των συγκεκριμένων ενεργειών.