Η παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση των Ν. 4387/2016 και 4389/2016

Αποδείξεις, πλαστικό χρήμα και αφορολόγητο: Τι αλλάζει από 1ης Ιουλίου
27 Μαΐου 2016
Αναμένεται σήμερα η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής υποβολής φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων
8 Ιουνίου 2016

fee

Δόθηκε στη δημοσιότητα η με αριθμό ΠΟΛ. 1064/30.5.2016 εγκύκλιος με θέμα «Παρακράτηση φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις μετά την ψήφιση του ν.4387/2016 (ΦΕΚ Α΄85/12.5.2016) και του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις». Ειδικότερα:

  • Η συγκεκριμένη εγκύκλιος διαταγή είναι συνέχεια των προγενέστερων με αριθμούς ΠΟΛ. 1072/31.3.2015 και ΠΟΛ. 1174/5.8.2015
  • Η παρακράτηση φόρου στο εισόδημα από μισθούς – συντάξεις, διενεργείται βάσει αναγωγής του μηνιαίου εισοδήματος σε ετήσιο, σύμφωνα με την νέα κλίμακα του άρθρου 15 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως έχει διαμορφωθεί από τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 112 του ν.4387/2016
  • Ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά τα ακόλουθα ποσά:

– χίλια εννιακόσια (1.900) ευρώ (για φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα)

– χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ (για φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο)

– δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ (για φορολογούμενο με δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα)

– δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ (για φορολογούμενο με τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω)

  • Οι ανωτέρω μειώσεις εφαρμόζονται στην περίπτωση που το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Για το υπερβάλλον φορολογητέο εισόδημα, τα ως άνω ποσά μειώνονται αναλογικά κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ
  • Προστίθεται νέο άρθρο 43Α στον ν.4172/2013 περί Κ.Φ.Ε., σύμφωνα με το οποίο, η ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν.3986/2011 ενσωματώνεται στον ΚΦΕ
  • Οι σχετικές διατάξεις έχουν εφαρμογή για τα εισοδήματα που αποκτώνται από το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα
  • Η παρακράτηση του φόρου και της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις με τις νέες κλίμακες αρχίζει να πραγματοποιείται από την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4389/2016, δηλαδή από 27/5/2016.

Περαιτέρω, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, εξέδωσε Δελτίου τύπου με ημερομηνία 30 Μάϊου 2016, σύμφωνα με το οποίο «οι παρακρατήσεις φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης στο εισόδημα από μισθούς και συντάξεις με τις νέες διατάξεις διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από τις 27.5.2016, ημερομηνία δημοσίευσης του ν. 4389/2016, και εξής και όχι αναδρομικά. Τα παρακρατηθέντα ποσά φόρου και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης θα δηλωθούν στις ετήσιες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 και θα συμψηφιστούν κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων αυτών».