Το TAXISnet αναβαθμίζεται και εμπλουτίζεται, για να «καταργηθεί» το γκισέ των ΔΟΥ

Έως 31 Μαΐου η υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων
1 Απριλίου 2016
Η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων είναι διαθέσιμη στην ΓΓΠΣ
6 Απριλίου 2016

ΤΑΧΙΣ

Συνεχής ηλεκτρονικοποίηση νέων διαδικασιών και υπηρεσιών αλλά και την βελτίωση των υφιστάμενων πληροφοριακών συστημάτων σχεδιάζει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (ΓΓΔΕ) σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό που δημοσίευσε χθες Πέμπτη 31/3/2016. Στο σχεδιασμό προβλέπονται μία σειρά από νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες μέσω του TAXISnet με σκοπό την μείωση της Γραφειοκρατίας αλλά και την αναβάθμιση υφισταμένων υπηρεσιών.

Απλούστευση μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής Taxisnet της διαδικασίας έκδοσης φορολογικών ενημεροτήτων και ενιαία αντιμετώπιση στις παρακρατήσεις για όλες τις ρυθμίσεις, περαιτέρω ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών, στο πλαίσιο μείωσης της συναλλαγής με το κοινό, επέκταση των ηλεκτρονικών πληρωμών, θέσπιση διαδικασιών για ηλεκτρονική επικοινωνία με φορολογούμενους είναι μερικοί από τους στόχους της ΓΓΔΕ για την αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των φορολογούμενων και την μείωση των επισκέψεων στα γκισέ των ΔΟΥ της χώρας.Εντύπωση προκαλεί ο στόχος για το Περιουσιολόγιο που μετατίθεται για το τέλος του 2017 ενώ αρχικός στόχος ήταν να έχει ολοκληρωθεί μέσω στο 2016.

Σύμφωνα με την ΓΓΔΕ η συνεχιζόμενη επέκταση και ολοκλήρωση διαφόρων αυτοματοποιημένων διαδικασιών (η ενσωμάτωση είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης στη φορολογική διοίκηση, η επέκταση του ειδικού λογισμικού διενέργειας ηλεκτρονικών κατασχέσεων εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων, η ηλεκτρονική είσπραξη οφειλόμενων ποσών από πωλήσεις ειδών που εκποιούνται από τη Δ.Δ.Δ.Υ. και η διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα εκτός του Υπ. Οικονομικών) θα παίξουν καταλυτικό ρόλο στην μείωση της γραφειοκρατίας. Όσο αφορά τις μέχρι τώρα δράσεις για την μείωση της γραφειοκρατίας στις υπηρεσίες της φορολογική διοίκησης αναφέρετε ότι υλοποιήθηκαν 15 εφαρμογές για νέες υπηρεσίες ή για προώθηση λειτουργικότητας σε υφιστάμενες, έναντι του ετήσιου στόχου των 5 εφαρμογών.

Μεταξύ των κυριότερων αναβαθμίσεων και βελτιώσεων που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2015 είναι:

α. η υλοποίηση της λειτουργίας όλων των υποσυστημάτων εφαρμογής M.O.S.S. (Μικρή Μονοαπευθυντική Θυρίδα-Mini One Stop Shop),

β. η ανάπτυξη εφαρμογής για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων ιδιωτικών συμφωνητικών

γ. η ολοκλήρωση και εφαρμογή του αυτοματοποιημένου συστήματος διαχείρισης και είσπραξης οφειλών

δ. η διασταύρωση στοιχείων βάσης οχημάτων της Δ.ΗΛΕ.Δ. με τη βάση οχημάτων του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού για οχήματα που δεν έχουν περάσει Τεχνικό Έλεγχο (Κ.Τ.Ε.Ο.) και ε. η επικαιροποίηση του Υποσυστήματος Εσωτερικού Ελέγχου του Ο.Π.Σ. ELENXIS.

Επιπλέον, δημιουργήθηκαν 12 νέες αναφορές, από αιτούμενες Υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε., στατιστικών στοι-χείων μέσω του M.I.S. σε υφιστάμενα δεδομένα, έναντι του ετήσιου στόχου των 6 αναφορών.

Εκσυγχρονισμός των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες Με απώτερο στόχο την έμπρακτη στήριξη των πολιτών, εκδόθηκαν και αναρτήθηκαν στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (www.publicrevenue.gr), εγχειρ-δια/οδηγοί με περιεχόμενο ενημερωτικό σχετικά με θέματα για τα οποία υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών.

Συγκεκριμένα εκδόθηκαν:

α. Οδηγός Κατοίκων Εξωτερικού σε Φορολογικά και Τελωνειακά Θέματα,

β. Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέμα-τα,

γ. Εγχειρίδιο Βασικών Νομοθετικών Απαιτήσεων για Βιομηχανικά Είδη Κοινής Χρήσης και

δ. Εγχειρίδιο για την ενημέρωση ταξιδιωτών. Για τη μείωση της γραφειοκρατίας και στο πλαί-σιο της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, ηλεκτρονικοποιήθηκε η διαδικασία για την πληρωμή δασμοφορολογικών και λοιπόν επιβαρύνσεων στις εισαγωγές και υλοποιήθηκαν οι εφαρμογές υποστήριξης των ρυθμίσεων του Ν. 4320/15 (άρθρο 34) και του Ν. 4321/15 (άρθρα 1-17). Επίσης, αναπτύχθηκαν επικοινωνιακές δράσεις για την ένταξη όλων των φορέων στο e-παράβολο.

Τέλος, ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα διαβίβασης ηλεκτρονικών δικαιολογητικών και αρχείων των επιχειρήσεων κατασκευής, εισαγωγής και τεχνικής υποστήριξης των Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.). Με την ηλεκτρονική διασύνδεση των Φ.Η.Μ. με τη Γ.Γ.Δ.Ε. αξιοποιούνται τα αναλυτικά δεδομένα των on line συναλλαγών μέσω διασταυρώσεων για τον εντοπισμό τυχόν παραβατικότητας. Ιδιαίτερης σημασίας είναι η ολοκλήρωση του έργου «Κέντρο Εξυπηρέτησης Φορολογουμένων (Κ.Ε.Φ.)» με στόχο την παροχή πολυκαναλικών διαδραστικών υπηρεσιών πληροφόρησης και υποστήριξης: α. στους πολίτες και στις επιχειρήσεις σχετικά με τις παρεχόμενες από το Υπουργείο Οικονομικών ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. TAXISnet, ICISnet κλπ.), τη Φορολογία, τα Τελωνεία, τη Μισθοδοσία, τις Συντάξεις, τις Χημικές Υπηρεσίες και τη Δημόσια Περιουσία και β. στους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομι-κών για θέματα εφαρμογών (π.χ. TAXIS, ELENXIS κ.λπ.) και διόρθωσης λαθών τους, όπως επίσης και σε άλλα θέματα. Στο πλαίσιο λει-τουργίας του Κ.Ε.Φ., βελτιώθηκε ο μέσος χρό-νος εξυπηρετούμενων αιτημάτων των πολιτών μέσω του call center, κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, έναντι ετήσιου στόχου κατά 10%. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της ΓΓΔΕ προωθείται η ανάπτυξη του έργου «Σύστημα Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης (Context Sensitive Help)».

Ο σκοπός του έργου είναι η ελληνική φορολογική διοίκηση να προσφέρει στον πολίτη, αλλά και στους εσωτερικούς χρήστες, ένα εύχρηστο, ηλεκτρονικό εργαλείο εντοπισμού και ανάκτησης εγγράφων νομικού και κανονιστικού περιεχομένου, με τρόπο εύκολο, ακριβή και επίκαιρο. Επιπλέον, μέσω της Ηλεκτρονικής Βιβλιοθήκης, θα παρέχονται πληροφορίες εντοπισμένες στο ακριβές πλαίσιο εννοιολογικής αναφοράς, χωρίς περιττή πληροφορία.

Αναλυτικά οι νέες υπηρεσίες που σχεδιάζει η ΓΓΔΕ για να εφαρμοστούν εντός του 2016 στο TAXISNET:

Ανάπτυξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενων φόρων από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα

Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της φορολογικής διοίκησης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη συστήματος με σκοπό τον εντοπισμό μη συμμορφούμενων επιτηδευματιών στην ηλεκτρονική διαβίβαση στοιχείων παραστατικών.

Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86 που υποβάλλεται αντί πιστοποιητικού του άρθρου 54Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.).

Μειώνουμε τη γραφειοκρατία, με την υλοποίηση δράσεων προώθησης ηλεκτρονικών πληρωμών και ηλεκτρονικών εισπράξεων, αυτόματης έκδοσης πιστοποιητικών και ανάπτυξης εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής διαφόρων τύπων δηλώσεων.

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων επιστροφής και απαλλαγής Φ.Π.Α. μέσω TAXISnet.

Η ανάπτυξη λογισμικού εφαρμογών και τεχνολογικής υποδομής βελτιστοποιεί και εκσυγχρονίζει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες στους συναλλασσόμενους με τα Τελωνεία, υλοποιώντας τις κοινοτικές προδιαγραφές του έργου «Ηλεκτρονικό Τελωνείο». Δημιουργία εφαρμογής ηλεκτρονικών βιβλίων καταχώρησης δηλώσεων φόρου κληρονομιάς, δωρεάς, γονικής παροχής και μεταβίβασης ακινήτων. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου χρηματικής δωρεάς/γονικής παροχής. Ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων Ηλεκτρονικοποίηση της διαδικασίας έκδοσης του αποδεικτικού καταβολής. Σχεδιασμός και υλοποίηση της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή δήλωσης μεταβολών ακινήτων (Ε9) από τους συμβολαιογράφους.

Επέκταση της λειτουργικότητας του TAXISnet για:

α. Έκτακτη Δήλωση Φ.Π.Α. (εμπρόθεσμη και εκπρόθεσμη) και

β. Δήλωση Αποθεμάτων Μετάταξης.

Ανάπτυξη εφαρμογών ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φ.Ε. κατόχων πλοίων.

Επέκταση Ηλεκτρονικών Επιδόσεων με σκοπό τη μείωση του κόστους.

Υποβολή αναφοράς βλάβης φορολογικής μνήμης Φ.Η.Μ. και των τεχνικών λεπτομερειών μέσω φόρμας από την επιχείρηση που έχει την άδεια τεχνικής υποστήριξης Φ.Η.Μ.

Υλοποίηση πλήρους Ηλεκτρονικού Περιουσιολογίου.

Το έργο αφορά στην επέκταση του υφιστάμενου πληροφοριακού συστήματος Περιουσιολογίου Ακίνητης Περιουσίας σε άλλα αντικείμενα, όπως τα σκάφη αναψυχής, κάθε λογής οχήματα, χαρτοφυλάκια μετοχών, επενδυτικά προϊόντα, αντικείμενα μεγάλης αξίας, σημαντικές κινητές αξίες κ.α. Η λειτουργία του θα βασίζεται πρωτίστως στην άντληση της πρωτογενούς πληροφορίας από τον παραγωγό της και δευτερευόντως στην υποβολή δήλωσης στοιχείων από τους φορολογούμενους.