Νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για 26.000 ανέργους 29 – 64 ετών. Όλα τα κριτήρια – Τι να προσέξετε

Τον Μάρτιο θα υποβληθούν οι φετινές δηλώσεις
18 Ιανουαρίου 2016
Στόχος σε 60 ημέρες να ολοκληρωθεί η υποβολή δήλωσης φόρου εισοδήματος
1 Φεβρουαρίου 2016

ESPA

Ένα νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για την καταπολέμηση της ανεργίας βρίσκεται σε εξέλιξη συνολικού ύψους 53,500 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε 26.000 ανέργους ηλικίας 29 – 64 ετών να καταρτιστούν σε κλάδους αιχμής και να λάβουν μάλιστα και σχετική πιστοποίηση, όπως αναφέρεται στη σελίδα του espa.gr.

H περίοδος υποβολής των αιτήσεων έχει ήδη ξεκινήσει από τις 4/01/2016 και θα διαρκέσει μέχρι τις 29/2/2016.

Όροι και προϋποθέσεις

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η πρόσκληση, η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης χρηματοδότησης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

01. Αίτηση Χρηματοδότησης.
02. Τεχνικό Δελτίο Πράξης στο οποίο θα αναλύεται επαρκώς η μεθοδολογία υλοποίησης της πράξης έτσι ώστε να αποτυπώνεται π.χ. πως θα διεξάγεται η συμβουλευτική, η ανάλυση του κόστους της πράξης, κ.α. Επιπλέον, θα υποβληθεί τεκμηρίωση για τον προσδιορισμό των κλάδων αιχμής, δεδομένου ότι δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η άρση της αυτοδέσμευσης σχετικά με το Σύστημα Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας.
03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου.
05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης.
08. Κανονιστικό πλαίσιο ορισμού του φορέα λειτουργίας και συντήρησης της πράξης.
60. Διοικητική Ικανότητα / Επάρκεια οργανωτικής δομής.
61. Διοικητική Ικανότητα / Διαδικασίες διαχείρισης και υλοποίησης έργων.
62. Επιχειρησιακή ικανότητα / Επάρκεια ομάδας έργου.
63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων.

Ο υποψήφιος δικαιούχος υποβάλλει την πρότασή του και τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα και δικαιολογητικά αποκλειστικά μέσω του ΟΠΣ. Τα συνοδευτικά έγγραφα, συμπεριλαμβανομένης της ανάλυσης των καθαρών εσόδων, εφόσον απαιτείται, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf.

Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Διά Βίου Μάθησης» στη διεύθυνση Κοραή 4 , Αθήνα 105 64 από την 04-01-2016 έως την 29-02-2016 ώρα 16:00. Δε θα γίνονται δεκτές οι αιτήσεις χρηματοδότησης εκτός των ανωτέρω προθεσμιών και αιτήσεις για τις οποίες δεν έχει προηγηθεί η ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣ ΕΣΠΑ.

Διαβάστε αναλυτικά την πρόσκληση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα