Τι ισχύει για τη δημοσίευση των Οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε την 31/12/2015

Βήμα-βήμα η εκτύπωση του εκκαθαριστικού ΕΝΦΙΑ 2016
29 Αυγούστου 2016
Ίδρυση επιχείρησης σε 1 ημέρα με το Σχέδιο Νόμου «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων»
22 Σεπτεμβρίου 2016

Ποια Νομικά Πρόσωπα έχουν την υποχρέωση δημοσίευσης

Οι ΑΕ, οι ΕΠΕ και οι ΙΚΕ (σύμφωνα με τα άρθρα 43 του Ν.2190/1920, 22 του 3190/1955, το 98 του Ν.4072/2012 και 16 του Ν.4308/2014) υποχρεούνται σε υποβολή και δημοσίευση στο ΓΕΜΗ οικονομικών καταστάσεων που περιλαμβάνουν:

  1. Ισολογισμό
  2. Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης
  3. Προσάρτημα
  4. Έκθεση Διαχείρισης και
  5. Έκθεση Ελέγχου  (Όπου απαιτείται σύμφωνα με τον Ν. 4336/15)

Σημειώνεται ότι: Με βάση το άρθρο 16 Ν.4308/2014, το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων, ποικίλει ανάλογα με την οντότητα (Μεγάλη, Μεσαία, Μικρή & Πολύ Μικρή), που κατατάσσεται η κάθε επιχείρηση. Επομένως, οι μεσαίες επιχειρήσεις υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και οι Μεγάλες υποβάλλουν επιπλέον και Κατάσταση Μεταβολών Καθαρής Θέσης και κατάσταση Χρηματοροών.

Πού δημοσιεύονται οι Οικονομικές καταστάσεις

Οι οικονομικές καταστάσεις των κεφαλαιουχικών εταιρειών ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ υποβάλλονται  ηλεκτρονικά στο ΓΕΜΗ με τα πρότυπα των ηλεκτρονικών αιτήσεων, που έχουν αναπτυχθεί ανά περίπτωση, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://services.businessportal.gr/

Σε συνέχεια των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν.4250/2014, το με αρ. πρωτ. 36391/31-3-2015έγγραφο του Γ.Ε.ΜΗ. διευκρινίζει ότι από 1-1-2015 καταργείται η υποχρέωση δημοσίευσης στο ΦΕΚ των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης.

Καθίσταται σαφές ότι από την 1-1-2015 η δημοσιότητα των πράξεων, στοιχείων και ανακοινώσεων καταχώρισης στο Γ.Ε.ΜΗ. πραγματοποιείται αποκλειστικά μέσω της δημοσίευσης στο διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..

Με το άρθρο 202 του Ν.4281/2014 ορίζεται ότι από 1-1-2016 καθίστανται απολύτως προαιρετικές, οι δημοσιεύσεις που πρέπει να γίνουν με επιμέλεια της εταιρείας α) σε λοιπά έντυπα ή μέσα και β) στην ιστοσελίδα της εταιρείας.

Εξακολουθεί όμως να είναι υποχρεωτική η δημοσίευση στο διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του Ν.4250/2014, εντός των προθεσμιών που ορίζονται για τις δημοσιεύσεις στα λοιπά έντυπα μέσα.

Σύμφωνα με το άρθρο 42α του Ν.2190/1920 για να ληφθεί από τη γενική συνέλευση έγκυρη απόφαση πάνω στις οικονομικές καταστάσεις που έχουν εγκριθεί από το διοικητικό συμβούλιο, πρέπει να έχουν υπογραφεί από τρία διαφορετικά πρόσωπα, ήτοι από:

 α) τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου ή τον αναπληρωτή του,

β) το διευθύνοντα ή εντεταλμένο σύμβουλο και, σε περίπτωση που δεν υπάρχει τέτοιος σύμβουλος ή η ιδιότητά του συμπίπτει με εκείνη των ανωτέρω προσώπων, από ένα μέλος του διοικητικού συμβουλίου που ορίζεται από αυτό και

γ) τον υπεύθυνο για τη διεύθυνση του λογιστηρίου.

Τα παραπάνω πρόσωπα, σε περίπτωση διαφωνίας από πλευράς νομιμότητας του τρόπου κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων, οφείλουν να εκθέτουν εγγράφως τις αντιρρήσεις τους στη γενική συνέλευση.

Ωστόσο οι οικονομικές καταστάσεις που υποβάλλονται ψηφιακά στο ΓΕΜΗ δεν χρειάζεται να είναι υπογεγραμμένες και σφραγισμένες, καθώς σύμφωνα και με όσα αναφέρονται και στον δικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ:

Οι αιτήσεις καταχώρισης και τα δικαιολογητικά μπορούν να υποβάλλονται σε ψηφιακή μορφή, με ηλεκτρονικά μέσα και χωρίς χρήση ψηφιακής υπογραφής του εκδότη κάθε εγγράφου, εξοικονομώντας, έτσι, σημαντικό χρόνο από τις διαδικασίες αυτοπρόσωπης προσέλευσης και αναμονής στις διάφορες Υπηρεσίες (ΓΕΜΗ, Περιφερειών κλπ). Παράλληλα,καταργείται η υποχρέωση όσων χρησιμοποιήσουν την ως άνω Υπηρεσία να προσκομίσουν σε έντυπη μορφή, ταχυδρομικά ή με απλή προσέλευση, στο πρωτόκολλο των Υπηρεσιών ΓΕΜΗ τα σχετικά με την αίτηση καταχώρισης δικαιολογητικά.

Οδηγίες για την λειτουργία του συστήματος και την υποβολή αιτήσεων μπορείτε να δείτεεδώ.

Προθεσμία δημοσίευσης οικονομικών καταστάσεων

Ως προς τον χρόνο υποβολής των Οικονομικών Καταστάσεων (της Χρήσης που έληξε την 31-12-2015) και των Πρακτικών των ΓΣ στο ΓΕΜΗ ισχύουν τα εξής:

α) Η καταχώριση στο ΓΕΜΗ των οικονομικών καταστάσεων  και των σχετικών στοιχείων (όπως αναφέρονται παραπάνω) πραγματοποιείται 20 τουλάχιστον ημέρες πριν από τη συνεδρίαση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης (ΤΓΣ) της εταιρείας και σε περίπτωση τροποποίησής τους μέσα σε 20 ημέρες μετά από αυτή (σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του Ν.3190/1955 και τα άρθρα 7β και 43β του Κ.Ν. 2190/1920).

β) Μέσα σε 20 ημέρες από την έγκριση των οικονομικών καταστάσεων από την Τακτική Γενική Συνέλευση υποβάλλεται επικυρωμένο αντίγραφο των Πρακτικών της (σύμφωνα με το άρθρο 43β του Κ.Ν. 2190/1920, που εφαρμόζεται και για τις ΕΠΕ και για τις ΙΚΕ).

γ) Η μη τήρηση των διατυπώσεων καταχώρισης/ δημοσιότητας όπως αυτές ορίζονται ως άνω, καθιστά την απόφαση εγκρίσεως του ισολογισμού ακυρώσιμη και επιφέρει ποινική ευθύνη του ή των διαχειριστών της ΕΠΕ (άρθρο 60 παρ. 14 Ν.3190/1955) και επίσης, για τις ΑΕ, εφαρμόζονται οι ποινικές διατάξεις των άρθρων 54 και επόμενα του Ν.2190/1920.

Η παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.4403/2016 ορίζει ότι ειδικά για τη χρήση η οποία έληξε στις 31-12-2015, ο χρόνος που προβλέπεται στο άρθρο 69 παρ. 2 του ν. 4072/2012, μέσα στον οποίο συνέρχεται ή συγκαλείται άπαξ του έτους η ετήσια Γενική Συνέλευση για τις Ανώνυμες Εταιρείες, τις Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης και τις Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες αντίστοιχα, λήγει εντός διμήνου από την ημερομηνία λήξης υποβολής των φορολογικών δηλώσεων των ανωτέρω εταιρειών. Μετά την παράταση που δόθηκε με τηνΠΟΛ.1105/2016 στην προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων μέχρι τις 25 Ιουλίου, η Τακτική Γενική Συνέλευση των ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορεί να συγκληθεί νομίμως το αργότερο έως 25 Σεπτεμβρίου 2016.

Σύμφωνα με τα παραπάνω και εφόσον οριστεί ως ημερομηνία σύγκλησης της Γενικής συνέλευσης η 25η Σεπτεμβρίου 2016, οι καταληκτικές προθεσμίες για την υποβολή στο ΓΕΜΗ των χρηματοοικονομικών καταστάσεων χρήσεων που έληξαν 31/12/2015, διαμορφώνονται ως εξής:

  • της Πρόσκλησης ΓΣ (για ΑΕ) το αργότερο μέχρι 5/9/2016
  • των οικονομικών καταστάσεων στο ΓΕΜΗ (για ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) το αργότερο μέχρι5/9/2016 (παρά το ότι κατά την ερμηνεία της σχετικής διάταξης η προθεσμία αφορά την 4/9/2016, μετά από προφορική επιβεβαίωση από το ΓΕΜΗ και δεδομένου ότι η 4/9 είναι ημέρα Κυριακή, οι υποβολές θα θεωρούνται εμπρόθεσμες και την 5/9)
  • της Απόφασης της Γ.Σ. (για ΑΕ, και προαιρετικά για ΕΠΕ και ΙΚΕ) το αργότερο μέχρι15/10/2016

Επισημαίνεται ότι οι προθεσμίες (για να είναι εμπρόθεσμες οι υποβολές των αιτήσεων)εξαρτώνται πάντα από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γ.Σ.. Στις περιπτώσεις που ήδη έχει αποφασιστεί και έχει δημοσιοποιηθεί η σύγκληση της γενικής συνέλευσης σε προγενέστερη ημερομηνία (π.χ. 30.6.2016), οι ανωτέρω προθεσμίες προσαρμόζονται ανάλογα.